Νέο Πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στο χωράφι»

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι. Οι αγρότες παράγοντας τη δική τους «πράσινη» ενέργεια, θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε στις 9 Απριλίου ‘24.

Οι ωφελούμενοι αγρότες θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, και για τις αιτήσεις ισχύος έως 30 kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering). 

Για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση, η οποία συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού, και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή αυτή αποζημιώνεται με μία σταθερή τιμή από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ – ως απλός αυτοπαραγωγός). 

Ενίσχυση και παράταση του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Αφορά στη χορήγηση κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων από ιδιώτες, και εταιρίες.

Για τα φυσικά πρόσωπα υπάρχει επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.

Για εταιρίες υπάρχει επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ ανά σημείο επαναφόρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση, https://kinoumeilektrika2.gov.gr/

Έκπτωση δαπανών για εγκατάσταση φωτοβολταικών από φυσικά πρόσωπα

Ένα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση των μικρών συστημάτων αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς μπαταρία ισχύει από 1.1.2024

Αν δεν συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, μπορείτε να ωφεληθείτε από φοροεκπτώσεις (οι φοροεκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αν ήδη επιδοτήστε από κάποιο πρόγραμμα).

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Το μέτρο καλύπτει φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς αποθήκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον λεπτομερή Οδηγό του ΣΕΦ για την αυτοκατανάλωση ενέργειας στη διεύθυνση https://helapco.gr.

Τι είναι το πρόγραμμα “Φωτοβολταικά στη Στέγη”;

Το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”, επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία) και τους αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τι βήματα ακολουθώ;

Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται γρήγορα. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που θα σας κάνει το σχεδιασμό, την αίτηση και την εγκατάσταση.

Που θα βρω περισσότερες πληροφορίες;

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Δικτύου) είναι ο αρμόδιος φορέας που διαχειρίζεται τα συστήματα αυτοκατανάλωσης με φωτοβολταϊκά.

Στην ιστοσελίδα του θα βρείτε όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε (https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-heikonikoenergeiako-sym/).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” θα βρείτε στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί και στην οποία υποβάλλετε την αίτησή σας (https://pvstegi.gov.gr/).

Τι κερδίζω μετο net-metering;

Σε κάθε λογαριασμό ρεύματος, ανεξαρτήτως παρόχου, το πρώτο σκέλος (“ανταγωνιστικές χρεώσεις”) αφορά το κόστος της ενέργειας, της κάθε κιλοβατώρας δηλαδή και διαφέρει από πάροχο σε πάροχο. Το δεύτερο σκέλος αφορά στις λεγόμενες “ρυθμιζόμενες χρεώσεις” (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας -ΥΚΩ-, ΕΤΜΕΑΡ, κ.λπ.) και είναι ίδιο για όλους τους παρόχους.

Με το net-metering, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων για κάθε κιλοβατώρα που παράγετε με το φωτοβολταϊκό σας. Κερδίζετε επίσης ένα ποσοστό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το πόσο συμπίπτουν χρονικά η παραγωγή από το φωτοβολταϊκό με την κατανάλωσή σας (το λεγόμενο “ποσοστό ταυτοχρονισμού”).

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι το φωτοβολταϊκό σας παράγει 100 κιλοβατώρες, εκ των οποίων 30 καταναλώνετε επί τόπου σε πραγματικό χρόνο (“ποσοστό ταυτοχρονισμού” 30%) και τις 70 τις στέλνετε στο δίκτυο (τραβώντας αντίστοιχα 70 κιλοβατώρες από το δίκτυο όταν τις χρειάζεστε). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων γι’ αυτές τις 100 κιλοβατώρες και το 30% των ρυθμιζόμενων.

Αν τώρα βάζατε μια μπαταρία (αυξάνοντας π.χ. το “ποσοστό ταυτοχρονισμού” από 30% σε 60%) και η ενέργεια που στέλνατε στο δίκτυο ήταν 40 κιλοβατώρες, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων γι’ αυτές τις 100 κιλοβατώρες και το 60% των ρυθμιζόμενων.

Από την ιστοσελίδα του ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταικών) https://helpco.gr όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με την ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.